Pozew o nieistnienie uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o nieistnienie uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej
a pozew o jej uchylenie

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej niezadowolony z treści przyjętej uchwały może zwalczać ją poprzez zaskarżenie takiej uchwały do sądu. W praktyce, skarżącemu przysługują dwa rodzaje żądań: żądanie uchylenia uchwały (na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali) oraz żądanie stwierdzenia nieistnienia uchwały (na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

Uchylenie uchwały członków wspólnoty może nastąpić na podstawie jednej z czterech przesłanek: 

1. niezgodność uchwały z przepisami prawa;

2. niezgodność uchwały z umową właścicieli lokali;

3. naruszenie przez uchwałę zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną;

4. naruszenie przez uchwałę uzasadnionych interesów skarżącego.

W przypadku stwierdzenia i udowodnienia przed sądem zaistnienia choć jednej z powyższych przesłanek, uchwała zostanie uchylona. Powództwo o uchylenie uchwały ma jednak swoje terminowe ograniczenie. Powództwo takie można wnieść w terminie do 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Co więcej, uchwałę zaskarżyć może wyłącznie członek wspólnoty mieszkaniowej. Należy pamiętać, że zaskarżona uchwała podlega wykonaniu do czasu jej uchylenia przez sąd. Innymi słowy, uchylić uchwałę można wtedy, gdy wprawdzie została ona podjęta, lecz jej treść jest krzywdząca dla całej wspólnoty lub danego członka wspólnoty albo jest sprzeczna z dotychczasowymi ustaleniami wszystkich członków wspólnoty.

Drugim powództwem jest żądanie o stwierdzenie nieistnienia uchwały. Powództwo takie jest uzasadnione wtedy, gdy należy stwierdzić, że uchwała w ogóle nie została podjęta. Typowymi przykładami są sytuacje w których, wbrew pozorom, nie doszło do oddania za uchwałą większości głosów (np. pełnomocnictwo niektórych osób oddających głos za uchwałą było nieważne) lub gdy na zebraniu ogółu członków wspólnoty oddano głosy pod uchwałą o treści innej niż treść uchwały nad którą głosowano w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Różnica w tych dwóch roszczeniach, oprócz innych przesłanek badanych przez sąd, sprowadza się do tego, że o stwierdzenie nieistnienia uchwały może wystąpić (1) w każdym czasie (2) dowolna osoba, która ma interes prawny w stwierdzeniu jej nieistnienia.

Bartosz Frączyk

Lipiec 2018

* * *

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa jest jedną z pierwszych kancelarii specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych w szerokim zakresie. Zobacz w czym możemy pomóc...