Wspólnota Mieszkaniowa a zwrot dokumentów

Poprzedni zarządca nie oddał dokumentów wspólnoty mieszkaniowej.
Możliwe działania cywilne i karne

Wspólnoty mieszkaniowe najczęściej zawierają umowy o zarządzanie (administrowanie) nieruchomością wspólną z podmiotem trzecim, profesjonalnym zarządcą nieruchomości. Zmiana podmiotu zarządzającego nieruchomością wspólną następuje najczęściej w atmosferze konfliktu. Nierzadką jest sytuacja, w której dotychczasowy zarządca odmawia oddania dotychczas przechowywanej dokumentacji wspólnoty. Niestety, uzyskanie zwrotu dokumentów jest najczęściej trudne i długotrwałe. Co wspólnota może zrobić, aby doprowadzić do ich zwrotu?

Po pierwsze, wspólnocie przysługują roszczenia cywilno-prawne. Przede wszystkim roszczenie windykacyjne - pozew o nakazanie przez sąd zwrotu szczegółowo określonych dokumentów. W razie wydania wyroku uwzględniającego roszczenie wspólnoty, egzekucja następuje poprzez nakładanie na zobowiązanego kolejnych sum pieniężnych, które mogą być następnie egzekwowane przez komornika.

Po drugie, wspólnocie przysługuje - niezależnie od powyższego - roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej bezprawnym działaniem dotychczasowego zarządcy. Wspólnota musi w tym czasie podjąć działania celem bieżącego funkcjonowania i odtworzenia treści tej dokumentacji, co jest procesem nie tyko żmudnym i długotrwałym, ale też kosztownym. Wspólnota jest uprawniona domagać się od dotychczasowego zarządcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z powyższymi działaniami.

Po trzecie, wspólnota może zwrócić się także do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego przeciwko dotychczasowemu zarządcy. Zgodnie z art. 276 Kodeksu karnego, kto niszczy lub ukrywa, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie tymczasem z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, "ukrycie dokumentów (...) polega na utajnieniu miejsca ich przechowywania, wbrew woli ich dysponenta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.09.2006r., sygn. akt: II AKa 130/06). Zawiadomienie do prokuratury jest najczęściej najskuteczniejszym środkiem przymuszenia dotychczasowego zarządcy do zwrotu dokumentacji. Z drugiej strony, w praktyce prokuratura traktuje tego typu sprawy ze znaczną dozą dystansu twierdząc, że są to sprawy, które powinny być regulowane przez zainteresowanych w drodze postępowania cywilnego.

Bartosz Frączyk

Lipiec 2018

* * *

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa jest jedną z pierwszych kancelarii specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych w szerokim zakresie. Zobacz w czym możemy pomóc...