Umowa quoad usum a wspólnota mieszkaniowa

Umowa quoad usum zawierana jest w przypadku, kiedy nieruchomość zarządzana jest przez więcej niż jednego właściciela. Według obowiązującej ustawy do korzystania z części wspólnej uprawnieni są wszyscy współwłaściciele w dokładnie takim samym zakresie. Wyłączne korzystanie z części wspólnej nieruchomości musi być więc unormowane osobnym dokumentem. Umowa quoad usum pozwala zmienić narzucone przez ustawę postanowienia, co sprowadza się do wprowadzenia nowego podziału. Celem zawarcia umowy jest więc określenie i uregulowanie kwestii korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem sprawy. 

Z tego właśnie względu inną nazwą dokumentu, która już na wstępie nieco bardziej rozjaśnia termin "quoad usum?" jest "umowa podziału rzeczy do wyłącznego korzystania", co jednoznacznie informuje o tym, iż dokument pozwala wydzielić część wspólnej powierzchni użytkowej na wyłączność któregoś z członków wspólnoty mieszkaniowej. Zawieranie tego rodzaju umowy rekomendowane jest tak w przypadku mniejszych, jak  i większych wspólnot mieszkaniowych. Pozwala ona bowiem nadać prawo do wyłącznego korzystania z ogródka, miejsca parkingowego, terenu zielonego, czy tarasu widokowego. Postanowienia te muszą być bezwzględnie respektowane przez wszystkich właścicieli bezpośrednio od dnia podpisania umowy. Tego rodzaju dokument musi jednak uprzednio zostać zaakceptowany przez wszystkich właścicieli nieruchomości lub innej rzeczy ruchomej. Jest to warunek konieczny, bez którego zawarcie umowy jest niemożliwe.

Prawo do wyłącznego korzystania - najczęstsze przypadki

Dzięki zawarciu umowy quoad usum można stwierdzić wyłączne korzystanie z części wspólnej nieruchomości. Do najczęstszych przypadków zalicza się przekazanie wyłącznego prawa do korzystania z miejsca parkingowego, tarasu widokowego znajdującego się na dachu budynku, części zielonej, która przynależy do danego mieszkania lub na przykład prawo do wyłącznego korzystania z ogródka. Wówczas, kiedy kolejni kupujący wyrażają na taki podział zgodę, stwierdza się, iż doszło do zawarcia umowy quoad usum. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy konkretny współwłaściciel został jedynym użytkownikiem danej części nieruchomości, automatycznie zostaje na niego nałożony obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z jej utrzymaniem. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem części wspólnej są opłacane przez wszystkich współwłaścicieli tak jak dotychczas. Całościowy koszt dzielony jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

Wypowiedzenie umowy quoad usum

Umowa o prawo do korzystania może zostać zmieniona lub rozwiązana w każdym momencie. Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest wyrażenie zgodnej woli wszystkich zainteresowanych stron. Nie ma możliwości wypowiedzenia umowy quoad usum jednostronnie, ponieważ wówczas istota powstawania takiej umowy byłaby bezzasadna. Każdy współwłaściciel jest bowiem zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad oraz do respektowania praw współwłaścicieli do korzystania z nieruchomości w sposób określony w umowie.

 

 

* * *

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa jest jedną z pierwszych kancelarii specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych w szerokim zakresie. Zobacz w czym możemy pomóc...