Nowy rok, nowa uchwała wspólnoty mieszkaniowej - o czym pamiętać, gdy wspólnota mieszkaniowa wymaga zmian

Pierwszy kwartał każdego roku jest okresem, w którym zarząd nieruchomości wspólnej jest zobowiązany do zwołania zebrania ogółu właścicieli. Muszą oni zostać poinformowani o zebraniu na tydzień przed nim. Nie przewiduje się w tym przypadku kworum - czyli zebranie musi się odbyć bez względu na to, ilu właścicieli przybędzie.

Kiedy uchwała wspólnoty jest prawomocna?

Uchwała wspólnoty uzyskuje moc prawną w sytuacji, gdy w zebraniu uczestniczy większość właścicieli mieszkań (najczęściej jest to większość pod względem posiadanych udziałów) i gdy treść zostanie przegłosowana wedle obowiązujących zasad. Domyślnie wartość głosów właścicieli jest proporcjonalna do posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości. Dopuszcza się jednak możliwość zmiany tego systemu - jeśli w uchwale, która została podjęta większością głosów, znajduje się postanowienie o tym, iż na każdego właściciela mieszkania przypada jeden głos. Jednak w określonych okolicznościach nie jest wymagane podejmowanie uchwały w tej sprawie, a wystarczy jedynie złożenie żądania przez właścicieli posiadających przynajmniej jedną piątą udziałów w nieruchomości. Dzieje się tak w przypadku, kiedy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 i/lub gdy większość udziałów należy do jednego właściciela. 

Jak właściwie skonstruować uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Na dokumencie zawierającym treść uchwały należy zamieścić adres wspólnoty mieszkaniowej oraz numer uchwały. Należy tam również umieścić datę uchwały oraz określić, w jaki sposób została ona podjęta (zebranie ogółu właścicieli, w drodze indywidualnego zbierania głosów czy częściowo podjęta na zebraniu i uzupełniona indywidualnym zbieraniem głosów). Wymaga się również określenia, w jakiej sprawie uchwała jest podjęta. Konieczne jest także zapisanie, jak głosowali poszczególni właściciele lokali, a także wartość posiadanych przez nich udziałów. Do tego należy dodać liczbę osób biorących udział w głosowaniu, a także ilość głosów za i przeciw. W zależności od przedmiotu uchwały, powinna ona również zawierać umocowanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do jej realizacji. Uchwała przygotowana w taki sposób będzie prawidłowa, jeśli zostały spełnione wszystkie wcześniej wspomniane warunki (uchwała została podjęta większością głosów).

Małe wspólnoty mieszkaniowe 

Należy pamiętać o tym, że w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych - kiedy liczba lokali jest mniejsza niż 7(od 01.01.2020r.) - nie ma konieczności powoływania zarządu. W tym przypadku właściciele lokali podejmują bezpośrednio decyzje odnośnie zarządzania nieruchomością wspólną nie w oparciu o ustawę o własności lokali, ale zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności..