What are the consequences of appealing against decisions

Jakie korzyści dla strony postępowania wynikają z prawa skorzystania do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jakie z faktu skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego?

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość skorzystania przez stronę z nadzwyczajnych środków zaskarżenia, takich jak wznowienie postępowania czy stwierdzenie nieważności decyzji.

Korzyścią dla strony z wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest wstrzymanie wykonania decyzji przez organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia jej nieważności. Ma to miejsce w sytuacji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad stanowiących podstawę stwierdzenia nieważności.

Sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania muszą zostać załatwione bez zbędnej zwłoki. Niestety z realizacją postulatu sprawności i szybkości postępowania w praktyce różnie bywa.

W zakresie skargi do sądu administracyjnego strona musi się liczyć z koniecznością poniesienia wydatków. Jednak niezadowolony z decyzji obywatel ma gwarancję, że na mocy art. 134 par. 2 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu.

Postępowanie wszczęte na podstawie skargi w razie jej uwzględnienia w odniesieniu do decyzji skutkuje jej uchyleniem, stwierdzeniem nieważności lub stwierdzeniem wydania decyzji z naruszeniem prawa.

W tej ostatniej sytuacji jest niemożliwe uchylenie decyzji z powodów określonych w art. 146 par. 1 lub par. 2 k.p.a., art. 156 par. 2 k.p.a., gdy sąd stwierdzi, że postępowanie, w którym została wydana zaskarżona decyzja, było dotknięte albo wadami stanowiącymi podstawę wznowienia postępowania, albo stwierdzenia nieważności decyzji, i jednocześnie sąd stwierdził istnienie przesłanek negatywnych. W takim przypadku sąd ogranicza się jedynie do stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji (postanowienia).

Oprócz opisanego przypadku w razie uwzględnienia skargi na decyzję pozbawiona jest ona mocy obowiązującej.

W postępowaniu wszczętym skargą strona uzyska kontrolę działalności organów administracji publicznej przez niezależny i profesjonalny podmiot, jakim jest sąd administracyjny. Wyrok przesądza, czy postępowanie organów w sprawie było prawidłowe, natomiast nie rozstrzyga sprawy administracyjnej, którą załatwiały organy administracyjne. Sąd ocenia sposób załatwienia sprawy administracyjnej, lecz nie rozstrzyga samej sprawy.

Wyrokiem sądu administracyjnego, wyrażoną oceną i wskazaniami co do dalszego postępowania jest związany organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu w sprawie są wiążące dla organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jednakże rozstrzygając sprawę w ponownym postępowaniu, organ administracyjny dysponuje takimi samymi możliwościami w odniesieniu do rozstrzygnięcia, jakimi dysponował w postępowaniu, w toku którego wydał zaskarżoną decyzję, z ograniczeniami wynikającymi z zasady związania wyrokiem sądu.

Strona na skutek wydanego przez sąd administracyjny wyroku uzyskuje kontrolę zaskarżonej decyzji, a w uzasadnieniu orzeczenia otrzymuje ocenę prawną swojej sprawy.

ŁS

PODSTAWA PRAWNA

Art. 134 par. 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Art. 146 par. 1 lub par. 2, art. 156 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=202494

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...