Which actions by local governments can be considered corrupt

Które zajęcia zarobkowe mogą być uznane za przyczynę utraty mandatu przez radnego? Czy pisanie przez radnego tekstów prasowych do gminnej gazety jest naruszeniem ustawy samorządowej, a konkretnie zapisów o dodatkowej działalności zarobkowej na mieniu komunalnym?

Do obecnej regulacji ograniczeń antykorupcyjnych radnych można mieć zastrzeżenia w zakresie zbyt ogólnych, a tym samym ocennych treści zakazów, które są niedostatecznie sformułowane. Wygaśnięcie mandatu radnego reguluje art. 190 ustawy z 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W ust. 1 pkt. 2a powołanego przepisu wskazano, iż do wygaśnięcia mandatu radnego dochodzi na skutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Kwestię, które z zachowań radnego stanowi naruszenie ustawowych zakazów, reguluje art. 24a i następne ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Pierwszym ograniczeniem antykorupcyjnym wskazanym w ustawie o samorządzie gminnym jest zakaz zatrudniania radnego w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. Radny nie może również pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Chodzi tu o sytuację, w której radny już piastuje swój mandat. Sytuacji odwrotnej, tj. takiej, w której najpierw istnieje stosunek pracy, a dopiero potem w jego trakcie pracownik zostaje radnym, jest poświęcony kolejny przepis, tj. art. 24b, zgodnie z którym osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. W kolejnym z zakazów wskazano, iż radny nie może wykonywać pracy powierzonej mu przez wójta na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakaz ten jest bezwzględny i dotyczy wszystkich umów cywilnoprawnych, z którymi wiąże się wykonywanie pracy przez radnego.

Niezwykle istotnym ograniczeniem antykorupcyjnym w wykonywaniu mandatu radnego jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (chodzi o działalność wykonywaną przez jednoosobowego przedsiębiorcę). Z kolei w kwestii dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej z innymi osobami ustawodawca określił prawne formy osobistego uczestnictwa w imieniu własnym w takiej wspólnej działalności. Co niezwykle istotne, zakaz ten dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Definicję mienia komunalnego gminy wyjaśnia art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przepis ten nie zakazuje więc radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia innego niż stanowiące bezpośrednio własność gminy. W związku z powyższym np. pisanie przez radnego tekstów prasowych do gminnej gazety, jeśli chce w ten sposób zaprezentować aspekt działalności rady gminy, nie jest naruszeniem wspomnianego zakazu. Do naruszenia jednak dojdzie w przypadku gdy radny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. będąc dziennikarzem, skorzysta z komputera, który będzie stanowił mienie komunalne gminy. W konsekwencji, aby doszło do naruszenia wspomnianego zakazu, muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki: po pierwsze, radny dokonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po drugie, wykonywanie tych czynności musi się odbyć z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

HW

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=293243

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...