How to carry out a tender procedure

Na co samorządowcy powinni zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu przetargu na inwestycję sportową, a w szczególności przy opracowywaniu istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy?

Każda inwestycja budowlana, w tym oczywiście również związana z budową obiektów sportowych, wymaga od zamawiającego określenia w postępowaniu przetargowym ogólnych warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy, określonych szczegółowo w ustawie ? Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia zamawiającego niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia, iż uczestnicy posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się przykładowo wykonaniem budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego zbliżonego charakterem i wartością do zadania będącego przedmiotem postępowania, z potwierdzeniem, że prace zostały wykonane należycie w postaci np. referencji. Ważne jest potwierdzenie, iż uczestnicy postępowania posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. Jednocześnie zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwości sprzętowe uczestnika postępowania, domagając się od każdego wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, względnie oświadczenia o posiadaniu narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia lub posiadania możliwości wypożyczenia odpowiednich maszyn. Warto także zwrócić uwagę na fakt posiadania przez uczestnika przetargu polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

łs

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=320082

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...