A temporary arrested mayor should not perform duties from behind prison walls

Na poparcie zasługują zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiązania, które umożliwią przejęcie obowiązków przedstawiciela władzy wykonawczej w gminie w przypadku zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych. Słuszne jest również rozwiązanie umożliwiające zastępstwo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Projekt nowelizacji ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zakłada, iż orzeczenie sądu w sprawie zakazu wykonywania czynności służbowych będzie podstawą do przekazania władzy zastępcom wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W dotychczasowym brzmieniu przepisów, w szczególności art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, zadania i kompetencje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogły zostać przekazane jego zastępcom, w razie przemijającej przeszkody, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, odbywania kary aresztu oraz w związku z niezdolnością do pracy trwającą powyżej 30 dni. Projekt zakłada, iż przejęcie obowiązków przedstawiciela władzy wykonawczej w gminie będzie również możliwe w przypadku zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych.

Jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne i pożądane. W oparciu o dotychczasowe rozwiązania prawne nie istniała możliwość przekazania spraw i kompetencji zastępcom wójta burmistrza, prezydenta miasta w sytuacji spraw mniejszej wagi, w której nie istniały przesłanki zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz nie zaistniały inne okoliczności zawarte w art. 28g ustawy o samorządzie gminnym. Uregulowanie to odpowiada art. 276 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów. Dotychczas zarówno doktryna prawnicza, jak i sądy orzekające borykały się z problemem, czy uregulowanie zawarte w art. 28g ustawy o samorządzie gminnym wyłącza stosowanie kodeksu postępowania karnego w zakresie środków zapobiegawczych. Omawiana nowelizacja rozwiązuje problem stosowania tego środka zapobiegawczego.

Wydanie takiego środka zapobiegawczego będzie zasadne również wtedy, gdy okoliczności sprawy uprawdopodobniają, że wójt burmistrz, prezydent miasta w związku z toczącym się postępowaniem może również otrzymać środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Na poparcie zasługuje również propozycja umożliwiająca zastępstwo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji. Doprowadzi to do uregulowania ustawy zgodnie z obowiązującym prawem oraz rozwieje wątpliwości w zakresie stosowania ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przejmują jego zastępcy, a w przypadku ich braku osoba wskazana przez prezesa Rady Ministrów. O ile osoba wskazana przez prezesa Rady Ministrów nie budzi wątpliwości, o tyle regulacje dotyczące przekazania kompetencji i obowiązków zastępcom wójta, burmistrza lub prezydenta miasta powinny zostać zmienione. Po pierwsze wskazać należy, że zastępców tych zgodnie z art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tak więc pomimo faktycznego przekazania im praw i obowiązków przysługujących wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, nie rzadko zdarza się, że zastępcy ci konsultują z osobą, co do której został wydany środek zapobiegawczy, podejmowane czynności. Dodatkowo do opinii publicznej co jakiś czas docierają informacje o tzw. rządzeniu zza krat. Taka sytuacja powoduje, iż w oczach obywateli jednostka samorządu terytorialnego jest postrzegana w bardzo złym świetle. Niejednokrotnie bowiem, w przypadku zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do zakładu karnego udają się pracownicy urzędu podlegającego wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który został tymczasowo aresztowany w celu skonsultowania z nim podejmowanych decyzji, co poważnie osłabia autorytet władzy wykonawczej.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=252190

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...