Three questions to Legal Advisor Bartosz Frączyk

Kuratora dla spółki powinien wyznaczać sąd gospodarczy

Czy sądy rodzinne powinny zajmować się ustanawianiem kuratorów dla osób prawnych?

- Dotychczasowe rozwiązanie w zakresie powoływania kuratorów dla osób prawnych przez sądy rodzinne nie zdaje egzaminu. Sąd rodzinny nie jest zbyt dobrze rozeznany wśród kandydatów na kuratorów. Ponadto istnieje odmienna specyfika spraw, którymi zajmują się kuratorzy powoływani w sprawach rodzinnych, od spraw, do których należy powoływanie kuratorów na rzecz osób prawnych. Tym drugim powinno być bliżej np. do kwalifikacji syndyków niż kuratorów, z którymi w swojej podstawowej działalności sądy rodzinne mają do czynienia.

Jaki sąd powinien zatem ustanawiać kuratora dla przedsiębiorców?

- Tym zadaniem powinny zajmować się sądy gospodarcze. Wpłynie to na przyśpieszenie postępowania, albowiem akta wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora nie musiałyby być przekazane do wydziału rodzinnego. Sąd gospodarczy, powołując kuratorów dla osoby prawnej, ma lepsze rozeznanie w stopniu skomplikowania sprawy, gdyż na co dzień zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi osób prawnych. Dotychczas bardzo dobrze oceniana jest działalność sądów rejestrowych w zakresie powoływania kuratora zgodnie ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stąd można zakładać, iż podobnie będą działać sądy gospodarcze w sprawach z zakresu ustanawiania kuratorów dla osób prawnych.

W jakim celu sądy wyznaczają kuratorów w spółkach?

- Dzisiaj kuratora dla spółki może ustanowić sąd rodzinny, gdy nie może ona prowadzić swoich spraw z braku powołanego do tego organu. Z kolei sąd rejestrowy może ustanowić dla osoby prawnej kuratora. Jeżeli pomimo stosowania grzywien podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, będący osobą prawną, nie wykonuje obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe.

Notował Łukasz Sobiech

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=253349

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...