When is it possible to resume administrative court proceedings

Czy możliwe jest wstrzymanie zaskarżonego orzeczenia? Jakie są konsekwencje sądowego orzeczenie uznającego skargę na wznowienie za zasadną?

Stosownie do treści art. 270 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możliwe jest wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, czyli zarówno gdy zostało zakończone prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego, jak i w przypadku, gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem, w oparciu o jedną z ustawowych podstaw wznowienia.

W trybie wznowienia postępowania nie można usunąć błędnego zastosowania przez sąd przepisu prawa do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Podstawą wznowienia może być natomiast nieważność postępowania, która musi istnieć w chwili wydania orzeczenia. Wystąpienie przyczyn nieważności po wydaniu prawomocnego orzeczenia nie ma żadnego znaczenia prawnego. Artykuł 271 wymienia tzw. bezwzględne przyczyny wznowienia postępowania, przy czym przyczyna wznowienia istnieje zarówno wtedy, gdy nieważnością dotknięte było całe dotychczas toczące się postępowanie lub całe postępowanie w jednej instancji, jak i wówczas, gdy nieważnością dotknięty był jedynie fragment postępowania lub istotne dla sprawy czynności procesowe. Ważny wyjątek, który pozwala na wznowienie postępowania, następuje wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż akt normatywny jest niezgodny z konstytucją, umową międzynarodową czy z ustawą, na podstawie którego orzeczenie zostało wydane. Skarga może być wzniesiona w ciągu jednego miesiąca od momentu wejścia w życie orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

Podstawy restytucyjne stanowią przyczynę uchylenia prawomocnego orzeczenia, jeżeli jest ono niesłuszne, tzn. niezgodne ze stanem faktycznym sprawy, przykładowo poprzez oparcie orzeczenia na podstawach, które następnie utraciły swoją wartość dowodową. Należy zatem wykazać bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy nimi a treścią orzeczenia.

Zatem ponowne rozpoznanie sprawy sąd może zakończyć orzeczeniem oddalającym skargę o wznowienie postępowania, zmieniającym zaskarżone orzeczenie, uchylającym zaskarżone orzeczenie i odrzucającym skargę lub uchylającym zaskarżone orzeczenie i umarzającym postępowanie.

Natomiast w przypadku, gdy podstawą skargi o wznowienie postępowania było istnienie dwóch prawomocnych orzeczeń dotyczących tej samej sprawy, sąd może albo uchylić jedno z orzeczeń dotyczących tej samej sprawy, utrzymując w mocy inne prawomocne orzeczenie, albo uchylić wszystkie prawomocne orzeczenia dotyczące tej samej sprawy i orzec co do istoty sprawy albo przekazać sprawę właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu do rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania uprawnia skarżącego do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia. Z chwilą wniesienia skargi o wznowienie postępowania zaskarżone orzeczenie nie traci waloru prawomocności, wniesienie skargi nie ma bezpośredniego wpływu na jego wykonanie. Ponadto wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy skarżący uprawdopodobni, że w razie jego wykonania grozi mu niepowetowana szkoda. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w ścisłym znaczeniu i w zasadzie nie może opierać się wyłącznie na twierdzeniach strony. Przeprowadza się je za pomocą środków nieskrępowanych wymaganiami co do formy statuowanymi przez przepisy o postępowaniu dowodowym. W praktyce może nim być w szczególności pisemne oświadczenie osoby trzeciej czy nieformalne przesłuchanie strony.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=216705

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...