How to arrange a tender procedure for public utility services

O czym samorządy muszą pamiętać, organizując przetargi na usługi komunalne? Jakie wymogi powinni spełniać startujący w nim przedsiębiorcy? Jak wybrać właściwą ofertę?

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych czy lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań własnych gminy, które mogą być wykonywane samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego, za pośrednictwem zakładu budżetowego, w formie spółki komunalnej lub poprzez powierzenie ich osobom fizycznym i prawnym. Tryb powierzenia zadań publicznych zależy od rodzaju podmiotu, który je realizuje. Może się to odbywać bezpośrednio, tj. w sytuacji, gdy samorząd sam świadczy usługi komunalne lub zleca zadania zakładom budżetowym, albo w drodze przetargu, który może być stosowany w przypadku każdej formy prowadzenia zadań publicznych, ale jest konieczny zawsze wtedy, gdy samorząd chce powierzyć świadczenie usług firmom komercyjnym. Jeśli chodzi o organizację przetargu na usługi komunalne, przepisy wymagają od zamawiającego określenia w postępowaniu przetargowym ogólnych warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.

Z punktu widzenia zamawiającego niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia, iż uczestnicy posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianych usług. Powinny być uwzględnione także zlecenia wykonywane na rzecz prywatnych firm. Wymóg posiadania doświadczenia jest jednym z warunków podmiotowych stawianych w przetargu. Jeśli wykonawca go nie spełni, to zostaje wykluczony z postępowania. Jednocześnie zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwości sprzętowe uczestnika postępowania. Obecnie wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż jeśli sam nie posiada stosownego zaplecza, to będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Istotnym czynnikiem w przypadku usług komunalnych mającym wpływ na wybór oferty, może być także bliska odległość zamawiającego od oferenta, umożliwiająca szybką reakcję na zgłaszane problemy. Należy podkreślić, iż obowiązujące przepisy obligują zamawiającego do opisu sposobu dokonania oceny spełniania wskazanych warunków, które powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Ważne jest, że obecnie w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji zamawiający ma obowiązek określenia konkretnych warunków udziału w postępowaniu (a nie opisu tych warunków) oraz zawarcia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Jednocześnie organizator przetargu ma prawo zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia. Jednak jeśli przedsiębiorcom niezbędny jest czas na dostosowanie ofert, to powinien przedłużyć termin ich składania. Na marginesie można dodać, iż zamawiający, w pewnych przypadkach, może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Należy również podkreślić kwestię związaną z kryterium oceny ofert przez zamawiającego. Wydaje się, że cena nie powinna stanowić jedynego wskaźnika wyboru danej oferty. W przypadku usług komunalnych równie ważna jest terminowość realizacji przedsięwzięcia czy referencje wykonawcy.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=271068

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...