What is entailed by the solutions adopted in the Competence Act

Kto otrzyma mienie potrzebne do wykonywania powierzonych zadań ustawą kompetencyjną? Jaki będzie tryb przechodzenia dotychczasowych pracowników urzędów wojewódzkich do urzędów marszałkowskich?

Do istotnych konsekwencji zmian wprowadzonych ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie należy zaliczyć kwestię przejęcia własności mienia komunalnego. Ustawa bowiem przewiduje, iż mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania przekazywanych zadań staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Należy zauważyć, że sformułowanie art. 33 powołanej ustawy sugeruje, że nabycie mienia Skarbu Państwa przez samorząd następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w postępowaniu administracyjnym. Tymczasem zgodnie z art. 31 ust. 1 to nabycie mienia następuje z mocy prawa, zaś w myśl art. 32 ust. 1 wojewoda jedynie stwierdza to nabycie poprzez wydanie decyzji administracyjnej (jest to decyzja deklaratoryjna, a nie konstytutywna). Skoro jest to decyzja administracyjna, to musi być ona w obowiązującym stanie prawnym wydana w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Stąd w świetle przytoczonej regulacji przepis art. 33 jest zupełnie zbędny.

Warte podkreślenia, iż omawiana ustawa w art. 29 przewiduje, że pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do dnia wejścia w życie tej ustawy zadania i kompetencje podlegające przekazaniu samorządowi województwa, stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego. Przy czym dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rzeczonej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Ze względu na praktyczne wdrożenie reformy kompetencyjnej oraz dotychczasową stabilizację i status tych pracowników przyjęto zdaje się zbyt krótkie terminy, 14-dniowe, zmian w sytuacji pracowników. Niezależnie od powyższego pracownikom tym przysługuje uprawnienie, aby w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Mając na względzie szczególny status prawny urzędników służby cywilnej, dla tych pracowników przewidziano możliwość niewyrażenia zgody na zmiany w zakresie ich stosunku pracy. Jednak decyzję w tym zakresie osoby te muszą podjąć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku niewyrażenia zgody do pracowników tych będzie się stosować - odpowiednio - przepisy rozdziału 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. A zgodnie z tymi przepisami, m.in. w przypadku reorganizacji urzędu, przenosi się tych pracowników na inne stanowisko w tym samym lub innym urzędzie, uwzględniając ich przygotowanie zawodowe (kwalifikacje). Niedopuszczalne są przypadki przeniesienia pracownika do innej miejscowości niż ta, w której dotychczas świadczył pracę, bez zgody urzędnika służby cywilnej - kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15. Nie można także dokonać takiego przeniesienia w przypadku, gdy stoją temu na przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika. Natomiast w pozostałych przypadkach pracownikowi, który nie wyraża zgody na przeniesienie, przysługuje odwołanie do prezesa Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przy czym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Natomiast w razie niepodjęcia pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony, stosunek pracy takiego urzędnika służby cywilnej wygasa.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=244017

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...