Publikacje

Publikacje prasowe autorstwa Radcy Prawnego Bartosza Frączyka ukazują się od lat na łamach prasy fachowej, głównie w e-Dzienniku Gazety Prawnej w sekcji "Ekspert Wyjaśnia". Poniżej znajdują się wybrane publikacje.

 

Gdzie usytuowany jest wodomierz główny?

Gdzie usytuowany jest wodomierz główny? Czy definicja pojęcia "wodomierz główny", zawarta w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje swoim zakresem również wodomierze instalowane na tzw. przyłączu wody do lokali znajdujących się w nieruchomościach wielolokalowych? Jakie są sposoby ustalania ilości wody dostarczanej do nieruchomości?

Zamiana miejsc postojowych w garażu

Właściciele lokali, którym przysługują miejsca postojowe jako prawo związane z własnością nieruchomości lokalowej, mają możliwość zamiany miejsc postojowych im przysługujących. Optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy zamiany praw do miejsc postojowych. Dwóch właścicieli lokali chce się zamienić się miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. 

Kto powinien podpisać aneks?

Gdy w skład zarządu wspólnoty mieszkaniowej wchodzi kilka osób, oświadczenia woli w jej imieniu składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Czy dwóch członków zarządu może bez konsultacji z resztą podpisać aneks do obowiązującej umowy z podwykonawcą, którego warunki są mniej korzystne od tych zawartych w umowie pierwotnej?

Czy właściciel może sfinansować remont?

Czy właściciel może sfinansować remont? Wydatki na remonty i bieżącą konserwację budynku obciążają wspólnotę mieszkaniową. Czy właściciel lokalu może sam zapłacić za remont np. balkonu? Jak w takim przypadku powinien rozliczyć się ze wspólnotą?

Gdy na osiedlu jest za ciemno

Coraz więcej gmin, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, decyduje się na wyłączanie oświetlenia ulic. Wpływa to na poziom bezpieczeństwa osiedli. Czy zarządca powinien zapewnić oświetlenie na drogach wewnętrznych?