Wspólnota Mieszkaniowa - Regulamin Porządkowy

Wspólnota mieszkaniowa - regulamin porządkowy
Moc prawna / możliwość stosowania sankcji

Wspólnoty mieszkaniowe bardzo często przyjmują regulamin porządkowy. Niejednokrotnie w takim regulaminie pojawiają się także przepisy o karach porządkowych dla osób naruszających regulamin.

Co w takim regulaminie może uregulować wspólnota i czy może nakładać na właścicieli kary porządkowe?

Przede wszystkim, wspólnota nie może regulować sposobu korzystania z poszczególnych lokali. To zagadnienie zostało jednoznacznie wyjaśnione przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że uchwała właścicieli lokali nie może ingerować w sferę uprawnień właścicieli (wyrok SN z dnia 03.04.2009r., sygn. akt: II CSK 600/08).

Wyrok opiera się na równie słusznym stwierdzeniu, że ustawa o własności lokali reguluje zasady zarządu nieruchomością wspólną, a więc wspólnota w ogóle nie ma kompetencji do ingerowania w sprawy związane wyłącznie z lokalem, który jest osobną nieruchomością. Wyjątki od tej zasady muszą być wyraźnie przewidziane w ustawie, jak choćby wyjątek przewidziany w art. 16 lub art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali.

Inaczej przedstawia się kwestia przyjmowania regulaminów porządkowych korzystania z nieruchomości wspólnej. Taki regulamin może być przyjęty przez wspólnotę w formie uchwały, o ile nie narusza uzasadnionego interesu poszczególnych właścicieli lokali. Jednak niedopuszczalne jest przyjmowanie w regulaminie, że naruszenie jego postanowień prowadzi do nałożenia na naruszającego kary porządkowej.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że żaden przepis prawa, nie zezwala wspólnocie na składanie oświadczeń woli o charakterze władczym, którym poszczególni właściciele mieliby obowiązek się podporządkować, co oznacza, że wspólnota może jedynie dochodzić od poszczególnych właścicieli lokali roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (wyrok SA w Warszawie z dnia 20.01.2014r., sygn. akt: I ACa 1394/13)

 

Bartosz Frączyk

Czerwiec 2016

* * *

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa jest jedną z pierwszych kancelarii specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych w szerokim zakresie. Zobacz w czym możemy pomóc...