The Provincial Administrative Court in Białystok on the construction process

Nie każde uchybienie jest równoznaczne z samowolą budowlaną

TEZA

Nie każde odstępstwo przez inwestora od treści zgłoszenia zamierzenia budowlanego, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, uzasadnia twierdzenie, że zrealizowana inwestycja ma charakter samowolą budowlaną.

STAN FAKTYCZNY

Wójt gminy na podstawie zgłoszenia dokonanego w starostwie powiatowym przystąpił do przebudowy drogi gminnej. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie drogi oraz wykonanie jej odwodnienia. Do złożonego zgłoszenia dołączono dokumentację techniczną. W trakcie prac jeden z właścicieli przydrożnej nieruchomości zwrócił się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli realizowanej inwestycji. Na podstawie oględzin organ nadzoru ustalił, że w trakcie przebudowy drogi wystąpiły istotne odstępstwa od zgłoszonego zakresu robót. Polegały one m.in. na wykonaniu dodatkowego kanału deszczowego wraz ze studzienką zbiorczą. W wyniku przedstawienia przez inwestora poprawionej dokumentacji powykonawczej i mapy poinwentaryzacyjnej drogi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zatwierdził projekt budowlany zamienny drogi, zobowiązując jednocześnie wójta gminy (jako inwestora) do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. W wyniku skargi niezadowolonego właściciela nieruchomości wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego decyzją wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 i art. 105 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej k.p.a.) oraz 83 ust.2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu I instancji w zakresie zatwierdzenia projektu zamiennego i obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi. Spraw ostatecznie trafiła do sądu administracyjnego.

UZASADNIENIE

W ocenie WSA celem wprowadzenia do ustawy Prawo budowlanego instytucji zgłoszenia było uproszczenie oraz przyśpieszenie procesu budowlanego niewielkich obiektów i robót budowlanych o niewielkim zakresie. Jak podkreślił WSA, w wyroku z 27 lutego 2009 r. (sygn. akt II OSK 463/08 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgłoszenie jest wnioskiem o milczącą akceptację przez organ zgłaszanego zamierzenia budowlanego. W tej sytuacji milczenie organu, czyli niewyrażenie sprzeciwu w formie decyzji, uprawnia do podjęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, do którego wpłynęło zgłoszenie, ma możliwość oceny inwestycji z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa. Jeżeli wskazany organ przyjął zgłoszenie, to oznacza, że roboty budowlane nim objęte mogą być legalnie podjęte. Oczywiście przy założeniu, że chodzi o inwestycję podlegające tej formie reglamentacji, a nie pozwolenia na budowę.

W ocenie WSA bezsporne w sprawie jest, iż przebudowa drogi gminnej została rozpoczęta na podstawie skutecznego zgłoszenia, nawet jeśli część robót budowlanych objętych tym zgłoszeniem powinna być objęta pozwoleniem na budowę. W tych okolicznościach zdaniem WSA konieczne zatem było jednoznaczne ustalenie, które z wykonanych robót budowlanych było odstępstwem od dokonanego zgłoszenia, jakie to były odstępstwa, tj. istotne czy też nieistotne. Dopiero na podstawie tak dokonanych ustaleń zarówno faktycznych, jak i prawnych można było do wykonanych robót budowlanych zastosować właściwą procedurę z Prawa budowlanego: legalizacyjną bądź naprawczą.

Rozstrzygnięcie takie jest jednak możliwe, gdy organ administracji publicznej ? zgodnie z zasadą ustalenia prawdy obiektywnej ? podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy. Co więcej, organ administracji publicznej zgodnie z art. 7 k.p.a. jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywateli.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Bk 311/10

Opracowała Hanna Wesołowska

Opinia

Omawiane orzeczenie stanowi kontynuację przyjętej linii orzecznictwa, która rozwinęła się w odniesieniu do sposobu interpretacji przepisu regulującego kwestię zgłoszenia zamierzenia budowlanego przez inwestora (art. 30 Prawa budowlanego). Zgodnie z nią skoro ustawodawca przewidział możliwość zaakceptowania nieistotnych odstępstw od wydanego pozwolenia na budowę, to nie należy postępować odmiennie, również w przypadku inwestycji niewymagających wydania tego aktu administracyjnego i podlegających jedynie rejestracji na skutek stosownego zgłoszenia. Sąd ? w powyżej wymienionym wyroku ? poszedł jednak dalej, dokonując wskazania, w jakich przypadkach występujące odstąpienia od zgłoszenia zamierzenia budowlanego można uznać za istotne, a kiedy za nieistotne. Słuszne wydaje się stwierdzenie, iż zakres legalnego działania inwestora w ramach dokonanego zgłoszenia określają uregulowania uzasadniające wniesienie sprzeciwu, o których mowa w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego. Odstąpienie od treści zgłoszenia w zakresie nieprzekraczającym tych granic należałoby więc uznać za nieistotne, a tym samym mieszczące się w zakresie treści zgłoszenia. Taki sposób interpretacji pozwala uznać, iż w przypadku kwestionowania zgodności obiektu z treścią zgłoszenia to podmiot kwestionujący obowiązany jest wykazać, iż pojawiająca się niezgodność jest istotna, a więc stanowi samowolę budowlaną. Komentowane orzeczenie wpisuje się dobrze w pojawiające się coraz częściej w doktrynie postulaty uwolnienia reguł Prawa budowlanego od samowoli urzędników.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=326201

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...