Counties can claim subsidy from the state

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne nie uwzględnia możliwości ich pobierania za sporządzenie kopii oraz aktualizacji mapy zasadniczej. W obowiązującym stanie prawnym brak jest więc podstaw prawnych dla żądania przez starostów zapłaty tego rodzaju danin, a skoro tak, to wydaje się, iż mogą być formułowane względem samorządów roszczenia dotyczące zwrotu dotychczas uiszczonych opłat z tego tytułu.

Mając na uwadze, iż daniny te przeznaczane są na wykonywanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących spraw geodezyjnych i kartograficznych, środki finansowe na ten cel powinny zostać zapewnione przez Skarb Państwa w odpowiedniej wysokości (tzn. dostatecznej i optymalnej z punktu widzenia kosztów wykonywania zadań publicznych). Brak możliwości pobierania opłat z tytułu sporządzenia kopii oraz aktualizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie niedostateczność przekazanych środków finansowych na realizację zadań zleconych może spowodować, iż samorządy będą domagać się od Skarbu Państwa przekazania środków finansowych odpowiednich do potrzeb związanych z realizacją spraw z zakresu geodezji i kartografii.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=344111

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...