What principles are applicable in the case of public procurement for sport facilities

Na co samorządowcy powinni zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu przetargu na inwestycję sportową, a w szczególności przy opracowywaniu istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy?

Każda inwestycja budowlana, w tym oczywiście również związana z budową obiektów sportowych, wymaga od zamawiającego określenia w postępowaniu przetargowym ogólnych warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy, określonych szczegółowo w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, przygotowując postępowanie przetargowe, musi w szczególności dokonać szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Jest to obowiązek wynikający z ustawy. Warto zaznaczyć, iż opisując przedmiot zamówienia, nie wolno wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Należy przy tym stosować cechy techniczne i jakościowe, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

Z punktu widzenia zamawiającego niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia, iż uczestnicy posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się przykładowo wykonaniem budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego zbliżonego charakterem i wartością do zadania będącego przedmiotem postępowania, z potwierdzeniem, że prace zostały wykonane należycie w postaci np. referencji. Ważne jest potwierdzenie, iż uczestnicy postępowania posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie, o którym mowa, może mieć formę wykazu personelu kierowniczego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, do którego załączone są kopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, jak również zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w myśl art. 12 prawa budowlanego. Jednocześnie zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwości sprzętowe uczestnika postępowania, domagając się od każdego wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, względnie oświadczenie o posiadaniu narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia lub posiadaniu możliwości wypożyczenia odpowiednich maszyn.

Warto także zwrócić uwagę na fakt posiadania przez uczestnika przetargu polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Oczywiście równie istotne jest określenie terminu realizacji zamówienia, zazwyczaj w przypadku budowy określone etapowo, i w tym zakresie dostosowanie płatności.

Wydaje się, że cena nie powinna stanowić jedynego wskaźnika wyboru danej oferty. W przypadku inwestycji sportowych równie ważna jest terminowość realizacji przedsięwzięcia czy doświadczenie (referencje) wykonawcy.

Natomiast w umowie o realizację przedmiotu przetargu warto, aby zamawiający zastrzegł konieczność komisyjnego odbioru prac potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Należałoby także przewidzieć w jej regulacjach karę umowną należną w przypadku nieterminowego wywiązywania się z realizacji zadań przez wykonawcę.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=168601

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...