What actions does the insurer undertake after repairing damage

Wypłata odszkodowania nie kończy postępowania

Ubezpieczyciel jako osoba trzecia z chwilą zapłaty odszkodowania nabywa z mocy prawa od ubezpieczonego spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty. Zachodzi tu wypadek wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa zaspokojonego wierzyciela. Oznacza to, że roszczenie ubezpieczającego do sprawcy szkody przechodzi na ubezpieczyciela przez sam fakt zapłaty odszkodowania. Z tym momentem traci je ubezpieczający, a ubezpieczyciel nabywa wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty w rozumieniu art. 518 k.c. W konsekwencji z chwilą zapłaty odszkodowania towarzystwo ubezpieczające poszkodowanego kolizją wstępuje w prawa zaspokojonego, a więc przysługuje mu roszczenie do ubezpieczyciela posiadacza pojazdu, którym wyrządzono szkodę o jej naprawienie. Roszczeń swoich może przy tym dochodzić wyłącznie na zasadach ogólnych. Oznacza to, że to na poszkodowanym towarzystwie spoczywa obowiązek udowodnienia winy sprawcy szkody oraz ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej. Trzeba dodać, iż w wyniku wstąpienia przez ubezpieczyciela w prawa ubezpieczonego przechodzą na niego roszczenia tego ostatniego wobec sprawcy szkody, przy czym sytuacja osoby odpowiedzialnej za szkodę wobec ubezpieczającego nie może ulec zmianie wskutek przejścia jego roszczenia na ubezpieczyciela. Roszczenie to przysługuje ubezpieczycielowi w takim samym zakresie, jak ubezpieczonemu.

not. ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=357978

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...