What is the procedure for giving opinions on acts of local law

Jakie jest znaczenie opinii do uchwał jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są zasady zaskarżania uchwał w przypadku pominięcia opinii?

Na podstawie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych reprezentatywnej organizacji związkowej, określając termin przedstawienia opinii - nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli władze statutowe związku nie przedstawią opinii w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zrezygnowały z prawa jej wyrażenia. Chociaż nie ma o tym mowy wprost w przepisie, przyjmuje się, że opinia winna być w formie pisemnej.

Udział reprezentatywnej organizacji związkowej w kształtowaniu treści aktów prawnych przyczynia się do wprowadzania bardziej przemyślanych rozwiązań, uwzględniających punkt widzenia większej ilości grup społecznych, a nadto lepszego wyrażania będących u podstaw aktów prawnych zamierzeń ustawodawczych. Wyrażanie opinii w toku procesu legislacyjnego sprzyja także osiąganiu rozwiązań kompromisowych na wczesnym etapie postępowania.

Opinia nie ma charakteru wiążącego, dlatego stanowisko organizacji związkowej może zostać odrzucone, o czym właściwy organ samorządu terytorialnego informuje związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. Podjęte uchwały podlegają kontroli w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. Wójt, w ciągu siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały rady gminy, jest zobowiązany do przedłożenia jej wojewodzie. Niedopełnienie obowiązku uzyskania opinii wymaganej przez przepisy przed podjęciem uchwały jest podstawą do stwierdzenia jej nieważności przez wojewodę, który jest organem nadzoru.

Nieważność jest stwierdzana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały, gdy organ nadzoru stwierdzi, że akt prawa miejscowego jest sprzeczny z prawem. Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody jest możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Uchwała może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego przez podmiot uprawniony do wniesienia skargi. W rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym jest nim każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Warunkiem koniecznym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia.

ŁS

PODSTAWA PRAWNA

Art. 19 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=193671

 

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...