Can a legal advisor make a declaration on behalf of a commune

Jakie zasady obowiązują, gdy jednostkę samorządu reprezentuje pełnomocnik? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Kwestia składania oświadczenia woli przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rachunek organu administracji publicznej była niejednokrotnie przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdzał, że taka praktyka jest w świetle przepisów dopuszczalna.
Należy zauważyć, iż pełnomocnictwo takie nie może być sporządzane w sposób zupełnie dowolny. Musi ono uwzględniać wiele dodatkowych uwarunkowań. W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż niepożądane jest, aby wójt, będący organem wykonawczym gminy, udzielił pełnomocnictwa radnemu rady gminy, który jest członkiem organu stanowiącego. Powinno się również unikać sytuacji, w których organ wykonawczy i stanowiący nie mają dostatecznie wyodrębnionych, autonomicznych w stosunku do siebie obowiązków. Takie pełnomocnictwo w sposób oczywisty koliduje z zasadą trójpodziału władz.

Kolejnym zastrzeżeniem, które należy mieć na uwadze, oceniając możliwość udzielenia pełnomocnictwa do czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, jest niedopuszczalność reprezentowania gminy przez skarbnika, ponieważ w takim przypadku nie byłoby osoby kompetentnej do złożenia kontrasygnaty. Skarbnik nie mógłby spełniać jednocześnie roli podmiotu kontrolującego i kontrolowanego.
Na zakończenie należy wskazać, iż nie można pełnomocnikowi udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem budżetu gminy, ponieważ wójt, przekazując tę kompetencję innej osobie, pozbawiłby się możliwości kierowania wykonaniem budżetu. Natomiast na podstawie art. 60 ustawy o samorządzie gminnym wiele kompetencji dotyczących gospodarki finansowej gminy należy do wyłącznych kompetencji wójta.

ŁS

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=328376

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...